Publication Beamlines Strategic Pillar
Xiao, Meiling; Zhu, Jianbing; Li, Shuang; Li, Gaoran; Liu, Wenwen et al. (2021). 3d-Orbital Occupancy Regulated Ir-Co Atomic Pair Toward Superior Bifunctional Oxygen Electrocatalysis. ACS Catalysis 11(14) , 8837-8846. 10.1021/acscatal.1c02165. BIOXAS Materials
Zhang, Xiaomin; Li, Gaoran; Zhang, Yongguang; Luo, Dan; Yu, Aiping et al. (2021). Amorphizing metal-organic framework towards multifunctional polysulfide barrier for high-performance lithium-sulfur batteries. Nano Energy 86, 106094. 10.1016/j.nanoen.2021.106094. BIOXAS Materials