Publication Beamlines Strategic Pillar
Sun, Gang; Yu, Fu-Da; Lu, Mi; Zhu, Qingjun; Jiang, Yunshan et al. (2022). Surface chemical heterogeneous distribution in over-lithiated Li1+xCoO2 electrodes. Nature Communications 13(1) . 10.1038/s41467-022-34161-4. BXDS-WHE, SM Materials
Zheng, Yun; Yang, Na; Gao, Rui; Li, Zhaoqiang; Dou, Haozhen et al. (2022). “Tree‐Trunk” Design for Flexible Quasi‐Solid‐State Electrolytes with Hierarchical Ion‐Channels Enabling Ultralong‐Life Lithium‐Metal Batteries. Advanced Materials 34(44) , 2203417. 10.1002/adma.202203417. BXDS-WHE, SM, SXRMB, VESPERS Materials