Publication Beamlines Strategic Pillar
Wang, Liwei; Ou, Wenchao; Liu, Hongjie; Wang, Shaopeng; Xia, Zhonghua et al. (2023). Electronic structure optimization of titanium-based layered oxide to boost flexible sensing performance. Applied Surface Science 618, 156702. 10.1016/j.apsusc.2023.156702. FAR-IR, SM, SXRMB Materials