Publication Beamlines Strategic Pillar
Zhang, Yichen; Gao, Yuxiang; Gao, Xue-Jian; Lei, Shiming; Ni, Zhuoliang et al. (2023). Kramers nodal lines and Weyl fermions in SmAlSi. Communications Physics 6(1) . 10.1038/s42005-023-01257-2. QMSC Materials