Publication Beamlines Strategic Pillar
Huang, Jianwei; Yu, Rong; Xu, Zhijun; Zhu, Jian-Xin; Oh, Ji Seop et al. (2022). Correlation-driven electronic reconstruction in FeTe1−xSex. Communications Physics 5(1) . 10.1038/s42005-022-00805-6. QMSC Materials