Publication Beamlines Strategic Pillar
Gao, Qiang; Fan, Shiyu; Wang, Qisi; Li, Jiarui; Ren, Xiaolin et al. (2024). Magnetic excitations in strained infinite-layer nickelate PrNiO2 films. Nature Communications 15(1) . 10.1038/s41467-024-49940-4. REIXS Materials