Publication Beamlines Strategic Pillar
Sun, Chia-Liang; Lai, Shun-Yi; Tsai, Kun-Ju; Wang, Jian; Zhou, Jigang et al. (2022). Application of nanoporous core–shell structured multi-walled carbon nanotube–graphene oxide nanoribbons in electrochemical biosensors. Microchemical Journal 179, 107586. 10.1016/j.microc.2022.107586. SM Materials