Publication Beamlines Strategic Pillar
Wang, Liwei; Ou, Wenchao; Liu, Hongjie; Wang, Shaopeng; Xia, Zhonghua et al. (2023). Electronic structure optimization of titanium-based layered oxide to boost flexible sensing performance. Applied Surface Science 618, 156702. 10.1016/j.apsusc.2023.156702. FAR-IR, SM, SXRMB Materials
Yuan, Zidan; Lin, Jinru; Pan, Yuanming; Hu, Yongfeng; Zhang, Jiaxi et al. (2023). Effects of nitrate concentrations on As(III) immobilization via new ferric arsenite hydroxynitrate precipitates. Geoderma 432, 116423. 10.1016/j.geoderma.2023.116423. BIOXAS, HXMA, SXRMB Environment